Определение на мощността на отклонението

Дисперсионната мощност е силата да се пренасочи използването на прехвърлените активи към различен бенефициент. Донорът на актив предоставя дисперсионна мощност на получателя, като прави декларация за степенна дисперсия в документацията, разрешаваща дарението на актива. В тази ситуация преминаващата организация може да отчете дарението като приход и последващото препращане на средства към третата страна като разход.