Вземане на проби от променливи

Вземането на проби от променливи е процесът, използван за прогнозиране на стойността на конкретна променлива в рамките на популация. Например, ограничен размер на извадката може да се използва за изчисляване на средното салдо на вземанията, както и статистическа деривация на обхвата плюс или минус на общата стойност на вземанията, който е в процес на проверка.