Спечелени такси

Спечелените такси е сметка за приходи, която се появява в раздела за приходи в горната част на отчета за приходите и разходите. Той съдържа приходите от такси, спечелени през отчетния период. Сумата, отчетена като спечелени такси, би била сумата на паричните средства, получени от клиенти през отчетния период, ако отчитащото се предприятие работи на базата на счетоводна отчетност в брой. Алтернативно, сметката съдържа сумата на действително спечелените такси през отчетния период, независимо от сумата на паричните средства, получени от клиенти, ако отчитащото се предприятие работи на базата на начисляване.

Сметката „Печелени такси“ се използва най-често в сектора на услугите, където съдържа фактури за такива услуги като данъчно консултиране, такси за одит и общо консултиране. Сметката може да се използва и в ситуации, когато комбинация от стоки и услуги се продава на клиентите; в този случай приходите се разпределят между сметката „Печелени такси“ (за предоставени услуги) и една или повече сметки за продадени стоки.

Подобни условия

Спечелените такси са подобни на предоставяните услуги , тъй като и двете концепции обикновено се съсредоточават върху предоставянето на базирани на труда услуги.