Как се прави счетоводство за LLC

Счетоводството на дружеството с ограничена отговорност (LLC) е подобно на воденето на записи, изисквано за нормална корпорация. Необходимо е да се поддържа главна книга, в която се записват всички счетоводни транзакции. Примери за транзакции, които LLC може да запише, включват следното:

  • Таксуване на клиент

  • Получаване на пари в брой от клиент

  • Запишете фактура от доставчик

  • Платете на доставчик

  • Запишете дълготраен актив

  • Платете обезщетение на служителите

  • Отписване на активи

  • Запишете получаването или плащането на заем

Човек може да избере да използва или база на начисляване, или база на счетоводството при първоначалното създаване на счетоводната система за LLC. Съгласно принципа на текущото начисляване приходите се признават, когато са спечелени, а разходите, когато са направени. Съгласно касовата база приходите се признават при получаване на пари в брой, а разходите при плащане на сметки. Основата за начисляване включва по-сложно счетоводство, но води до по-точни финансови отчети. Касовата база е сравнително лесна за използване и затова се предпочита, когато счетоводният персонал е малък и по-слабо обучен.

Ключовият, уникален счетоводен въпрос, свързан с LLC, е плащането на данъци върху доходите. Предвижда се доходът да тече към собствениците на LLC (какъвто е случаят с партньорството), така че самото предприятие не плаща данъци. Печалбите и загубите се разпределят на собствениците въз основа на относителния дял на техните дялови участия в LLC. Тази договореност прави LLC преминаващо лице.

Това също така означава, че LLC не регистрира никакви данъчни кредити, тъй като няма данъчно задължение, което да ги компенсира.