Център на разходите

Центърът на разходите е бизнес единица, която отговаря само за разходите, които понася. Управителят на разходен център не носи отговорност за генериране на приходи или използване на активи. Ефективността на разходен център обикновено се оценява чрез сравняване на предвидените в бюджета с реалните разходи. Разходите, направени от разходен център, могат да бъдат обобщени в пул разходи и да бъдат разпределени за други бизнес единици, ако разходният център извършва услуги за останалите бизнес единици. Примери за разходни центрове са както следва:

  • Счетоводен отдел

  • Отдел човешки ресурси

  • ИТ отдел

  • Отдел поддръжка

  • Проучване и Развитие

Център на разходите може да бъде определен на по-ниско ниво от отдел. Това може да включва определена длъжност, машина или поточна линия. Този по-подробен изглед на разходните центрове обаче изисква по-подробно проследяване на информацията и затова не се използва често.

Фокусът на управление в разходен център обикновено е върху намаляването на разходите до минимално ниво, вероятно чрез използване на аутсорсинг, автоматизация или ограничаване на нивата на заплащане. Основното изключение е, когато даден разходен център косвено допринася за рентабилността (като научноизследователска и развойна дейност), като в този случай ще е необходимо определено минимално ниво на разходите за подпомагане на продажбите.