Счетоводни записи

Счетоводните записи са оригиналните документи, записи в дневниците и дневниците, които описват счетоводните транзакции на даден бизнес. Счетоводните регистри поддържат изготвянето на финансови отчети. Те трябва да бъдат запазени в продължение на няколко години, така че външните субекти да могат да ги инспектират и да проверят дали финансовите отчети, получени от тях, са верни. Одиторите и данъчните органи са субектите, които са най-склонни да проверяват счетоводните регистри.

Примери за счетоводни записи са главната книга, всички спомагателни книги, фактури, банкови извлечения, касови бележки и чекове.