Актив с право на ползване

Активът за право на ползване е правото на лизингополучателя да използва актив през целия срок на лизинга. Активът се изчислява като първоначалната сума на лизинговия пасив, плюс всички лизингови плащания, направени на лизингодателя преди датата на започване на лизинговия договор, плюс всички направени първоначални преки разходи, намалени с всички получени стимули за лизинг.

Периодът на амортизация за актива с право на ползване е от датата на започване на лизинга до по-ранния от края на срока на лизинга или края на полезния живот на актива. Изключение е, когато е достатъчно сигурно, че лизингополучателят ще упражни опция за закупуване на актива, като в този случай амортизационният период е до края на полезния живот на актива.

Ако се установи, че активът с право на ползване е обезценен, обезценката се записва незабавно, като по този начин се намалява балансовата стойност на актива. Последващото му измерване се изчислява като балансовата стойност непосредствено след сделката за обезценка, минус всяка следваща натрупана амортизация.

При прекратяване на лизинга активът с правото на ползване и свързаното с него задължение за лизинг се премахват от счетоводните книги на лизингополучателя. Разликата между двете суми се отчита като печалба или загуба към този момент.