Разликата между разрешени и образени акции

Разрешените акции са броят на акциите, които корпорацията има законно право да издава, докато вече издадени акции. По този начин броят на емитираните акции винаги е равен или по-малък от броя на разрешените акции. Броят на разрешените акции първоначално се определя в устава на компанията. Акционерите могат да увеличат броя на разрешените акции по всяко време на събрание на акционерите, стига мнозинството от акционерите да гласуват в подкрепа на промяната. Броят на разрешените акции може да се запази значително по-голям от броя на издадените акции, така че организацията да има гъвкавостта да продава повече акции по всяко време, в зависимост от нейните нужди от финансиране.

Няколко дейности могат да увеличат броя на емитираните акции. Например акциите могат да бъдат емитирани чрез частно пласиране, първоначално публично предлагане, вторично предлагане, като плащане на акции или когато някой упражни варант или опция. Броят на емитираните акции намалява, когато дадена компания изкупи обратно акции (които впоследствие са известни като съкровищни ​​акции).