Други активи

Други активи са групи от сметки, които са изброени като отделен ред в раздела за активи на баланса. Този ред съдържа незначителни активи, които естествено не се вписват в никоя от основните категории активи. Примери за тези незначителни активи са:

  • Аванси на служителите
  • Разходи за издаване на облигации
  • Отсрочени данъчни активи
  • Разходи за бъдещи периоди