Подобряване на лизинговата собственост

Подобрението на лизинговата собственост е персонализиране на имота под наем. Примери за подобрения под наем са нови килими, шкафове, осветление и стени. Наемателят може да поиска да инвестира в подобрения на лизинговите имоти, за да приспособи характеристиките на офиса или производственото пространство към специфичните му нужди. Наемодателят може да плати за тези подобрения, за да подобри бъдещите лизингови проценти за имота под наем.

По отношение на счетоводството подобрението на лизинговата собственост се счита за актив на наемателя, ако наемателят го е платил, инвестицията надвишава лимита за капитализация на наемателя и подобренията ще бъдат използваеми за повече от един отчетен период. Ако е така, наемателят отчита инвестицията като дълготраен актив и я амортизира през по-малкия от оставащия срок на лизинга или полезния живот на подобрението.

След прекратяване на договор за наем, всички подобрения на лизинговата собственост стават собственост на наемодателя.