Външен контрол

Външен контрол е действие, предприето от външна страна, което оказва влияние върху управлението на даден бизнес. Например, правителството може да приеме закон, който забранява на фирмата да използва дискриминационни практики на наемане. Или една компания може да наложи одити на своите доставчици, за да гарантира, че те спазват минималните трудови стандарти.