Дата на баланса

Датата на баланса е дата, към която е посочена информацията в отчета за финансовото състояние. Тази дата обикновено е краят на месец, тримесечие или година. Счетоводният баланс съдържа информация към конкретна дата, а не за отчетен диапазон, тъй като съдържа само информация за състоянието на активите, пасивите и собствения капитал на предприятието; той не съдържа никаква информация, която се отнася до редица дати, като продажби, печалби или парични потоци.