Бюджет за производствени разходи | Режийни бюджети

Определение на бюджета за производствени разходи

Бюджетът на производствените режийни разходи съдържа всички производствени разходи, различни от преките материали и прекия труд. Информацията в този бюджет става част от цената на продадените стоки в основния бюджет.

Общата сума на всички разходи в този бюджет се преобразува в разпределение на режийни разходи за единица, което се използва за извеждане на разходите за приключване на инвентаризацията на готовите стоки и което от своя страна е посочено в предвидения в бюджета баланс. Информацията в този бюджет е сред най-важните от различните бюджетни модели на ведомствата, тъй като може да съдържа голяма част от общия размер на разходите на дадена компания.

Този бюджет обикновено се представя в месечен или тримесечен формат.

Пример за производствените режийни бюджети

Delphi Furniture произвежда мебели в гръцки стил. Той бюджетира дървесните суровини и разходите на своите занаятчии съответно в бюджета за директни материали и директен труд. Неговите производствени разходи са описани по следния начин:

Мебели Делфи

Бюджет за производствени разходи

За годината, приключила на 31 декември 20XX