Цена за придобиване

Разходите за придобиване се отнасят за общите разходи за закупуване на актив. Тези разходи включват доставка, данъци върху продажбите и митнически такси, както и разходите за подготовка, инсталиране и тестване на обекта. При придобиване на собственост, разходите за придобиване могат да включват проучване, такси за приключване и изплащане на запор. Тази сума се счита за балансовата стойност на актив.

Терминът може да се отнася и за разходите за придобиване на нов клиент. Тези разходи включват маркетингови материали, комисионни, предлагани отстъпки и посещения на продавач.