Допълнителна информация

Допълнителна информация е всяка информация, представена в допълнение към финансовите отчети, която не е необходима за справедливо представяне на финансовите отчети. Тази информация може да бъде представена заедно с финансите или в отделен документ. То трябва да бъде извлечено от и пряко свързано с основните записи, използвани за изготвяне на финансовите отчети. Допълнителната информация също трябва да се отнася за същия период, обхванат от финансовите отчети. Пример за допълнителна информация е разширена таблица, съдържаща подробностите за всеки ред в финансовите отчети. По този начин може да се представи разбивка на себестойността на продадените стоки или разбивка на компонентите на позицията на дълготрайните активи.

Когато се представя допълнителна информация, работата на одитора е да определи дали информацията е справедливо посочена по отношение на финансовите данни като цяло. Това включва такива задачи като извършване на справки с ръководството за целта на допълнителната информация, разбиране на начина, по който е подготвена информацията, и съгласуването й със съответните записи.