Капиталов лизинг срещу оперативен лизинг

При капиталов лизинг се счита, че лизингополучателят притежава лизинговия актив и го финансира със заем от лизингодателя. Въз основа на това определение за собственост, лизингополучателят отчита капиталов наем по следния начин:

  • Лизингополучателят записва наетия актив като дълготраен актив
  • Лизингополучателят отчита амортизационните разходи за наетия актив (обикновено за срока на лизинга)
  • Лизингополучателят записва пасив за настоящата стойност на лизинговия актив, като използва дисконтов процент, който е по-ниският от подразбиращата се лизингодателна лихва или допълнителния лихвен процент на лизинга
  • Тъй като се извършват лизингови плащания, лизингополучателят записва всяко плащане като комбинация от разходи за лихви и намаление на току-що отбелязаното задължение

При оперативен лизинг се счита, че лизингодателят е собственик на лизинговия актив, а лизингополучателят го наема. Въз основа на това определение за собственост, лизингополучателят отчита оперативен лизинг по следния начин:

  • Лизингополучателят записва всяко лизингово плащане като оперативен разход

Поради различното счетоводство, използвано за всеки вид лизинг, очевидни са следните разлики между двете:

  • Капиталовият лизинг води до вписване на дълготраен актив в баланса. Не се записва актив за оперативен лизинг.
  • Капиталовият лизинг води до начисляване на амортизационни разходи в отчета за доходите. За оперативен лизинг не се начислява амортизация.
  • Оперативният лизинг води до отчитане на разходите за лизинг в отчета за доходите. Няма такава такса за капиталов лизинг, където вместо това разходите се разделят между разходи за амортизация и разходи за лихви.
  • Капиталовият лизинг води до задължение за настоящата стойност на общите лизингови плащания, което се записва в баланса. Не се отчитат задължения за оперативен лизинг, различен от текущия лизинг.
  • Оперативният лизинг води до всички плащания, преминаващи през раздела за оперативни дейности в отчета за паричните потоци. За капиталов лизинг лихвената част от всяко плащане се появява в раздела за оперативни дейности, докато основната част от всяко плащане се появява в раздела за финансови дейности.