Финансово задължение

Съгласно международните стандарти за финансово отчитане, финансовият пасив може да бъде един от следните елементи:

  1. Договорно задължение за доставка на парични средства или подобни на друго предприятие или потенциално неблагоприятен обмен на финансови активи или пасиви с друго предприятие.

  2. Договор, който вероятно ще бъде уреден в собствения капитал на предприятието и това е недериватив, при който предприятието може да достави променлива сума от собствените си инструменти на собствения капитал или дериват, който вероятно ще бъде уреден по друг начин, освен чрез замяна на пари в брой или подобен за фиксиран размер на собствения капитал на предприятието.

Примери за финансови пасиви са задълженията, заеми, издадени от предприятие, и деривативни финансови пасиви.