Разумна гаранция

Разумната увереност е висока степен на сигурност по отношение на съществени неточности, но не е абсолютна. Разумната увереност включва разбирането, че има малка вероятност съществени отклонения да не бъдат предотвратени или открити своевременно. За да се постигне разумна сигурност, одиторът трябва да получи достатъчно подходящи одиторски доказателства, за да намали одиторския риск до приемливо ниско ниво. Това означава, че има известна несигурност, произтичаща от използването на извадка, тъй като е възможно да бъде пропуснато съществено отклонение.

При извършване на одит на финансови отчети целите на одитора на високо ниво включват получаване на разумна увереност дали финансовите отчети на клиента не съдържат съществени неточности, като по този начин позволяват на одитора да изрази становище дали финансовите отчети са представени справедливо, във всички съществени отношения, в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане (като общоприетите счетоводни принципи).