Определение за предплатена реклама

Предплатената реклама е сметка за текущ актив, в която се съхранява цялата реклама, която е платена предварително, но все още не е консумирана. Тъй като тези разходи се изразходват (например чрез пускане на телевизионни или интернет реклами), приложимата част от този актив се признава като разход за реклама.

Ако сумата на предплатената реклама е малка, може да няма отделна сметка в главната книга за нея. Вместо това активът се записва в сметката на активите за предплатени разходи.