Таблица за разходите за работа

Таблицата с разходите за работа представлява съвкупност от действителните разходи за работа. Отчетът се съставя от счетоводния отдел и се разпространява до мениджърския екип, за да се провери дали дадена работа е била надлежно подадена. Листът обикновено се попълва, след като заданието е затворено, макар че може да се компилира едновременно. Действителните разходи за работа обикновено включват следните елементи:

  • Директни материали

  • Доставка и обработка

  • Данъци върху продажбите

  • Консумативи

  • Пряк труд

  • Данъци върху заплатите

  • Обезщетения на служителите

  • Изнесени разходи

  • Разпределени режийни разходи

Таблицата с разходите за работа може да бъде доста сложна за създаване, тъй като може да включва различни ставки на труда за десетки хора, както и разпределение на труда за данъците върху заплатите и обезщетенията, направени от тези хора, и извънреден труд, плюс потенциално стотици компоненти, които трябва включват разходите за доставка и обработка. В зависимост от формата на разходната таблица на длъжността, тя може също да включва междинни суми на разходите за преки материали, пряк труд и разпределени режийни разходи. Листът също така изчислява крайната печалба или загуба от работата, като извади всички съставени разходи от общо всички фактури на клиента.

Таблицата за разходите за работа се разработва най-често с помощта на електронна електронна таблица, базирана на стандартен шаблон, който включва редица стандартни елементи, така че счетоводителят на разходите да бъде напомнен да ги включи. Налични са софтуерни пакети, които изпълняват тази задача и които автоматично попълват някои полета в компилацията.

Подобни условия

Таблица за разходите за работа е известна още като разходна таблица.