Принципът на паричната единица

Принципът на паричната единица гласи, че записвате само бизнес транзакции, които могат да бъдат изразени като валута. По този начин една компания не може да записва такива количествено измерими елементи като нива на умения на служителите, качество на обслужване на клиентите или изобретателност на инженерния персонал.

Принципът на паричната единица също предполага, че стойността на валутната единица, в която записвате транзакции, остава относително стабилна във времето. Въпреки това, като се има предвид постоянната валутна инфлация в повечето икономики, това предположение не е правилно - например долар, инвестиран за закупуване на актив преди 20 години, струва значително повече от един долар, инвестиран днес, тъй като покупателната способност на долара има намалява през междинните години. Предположението се проваля напълно, ако предприятието записва транзакции във валутата на хиперинфлационна икономика. Когато има хиперинфлация, е необходимо редовно да се преизчисляват финансовите отчети на компанията.

Подобни условия

Принципът на паричната единица е известен още като концепция за парична единица и предположение за паричната единица.