Съотношение на паричния поток към продажбите

Съотношението на паричния поток към продажбите разкрива способността на бизнеса да генерира паричен поток пропорционално на обема на продажбите си. Изчислява се чрез разделяне на оперативните парични потоци на нетните продажби. В идеалния случай съотношението трябва да остане приблизително същото като увеличаването на продажбите. Ако съотношението спадне, това може да е индикатор за редица проблеми, като например:

  • Фирмата преследва допълнителни продажби, които генерират по-малка сума пари.
  • Фирмата предлага на допълнителни клиенти по-дълги срокове за плащане, така че паричните средства да бъдат обвързани с вземания.
  • Фирмата трябва да инвестира в повече режийни разходи, тъй като продажбите й се увеличават, като по този начин намаляват темповете на нарастване на паричния поток.

Всички тези проблеми могат да показват, че бизнесът увеличава продажбите си за сметка на намаляващите парични потоци.