Косвени производствени разходи

Непреки производствени разходи са производствени разходи, които не могат да бъдат пряко свързани с произведената единица. Примери за тези разходи са доставки, амортизация, комунални услуги, заплати за надзор на производството и поддръжка на машини. При финансовата отчетност непреки производствени разходи се обединяват в пул на режийните разходи и се разпределят към броя единици, произведени през отчетния период; това води до някаква капитализация на тези разходи в актива на запасите.

Подобни условия

Косвените производствени разходи са известни още като фабрични режийни и производствени режийни разходи.