Капиталов излишък

Капиталовият излишък е допълнителният внесен капитал, надвишаващ номинала, който инвеститорът плаща при закупуване на акции от издаващо предприятие. Тази сума представлява разликата между пазарната стойност на акциите и тяхната номинална стойност. Терминът вече не се използва често; вместо това понятието вече се нарича допълнителен внесен капитал в счетоводната литература.

Първоначалната номинална стойност е цената, на която акциите на дадена компания първоначално са били предложени за продажба, така че бъдещите инвеститори могат да бъдат сигурни, че компанията няма да издава акции на цена под номиналната стойност. Въпреки това, номинална стойност вече не се изисква от някои държави; в други щати на компаниите е разрешено да определят номиналната стойност на минимална сума, като 0,01 долара на акция. Резултатът е, че почти цялата цена, платена за акция от акции, се записва като допълнителен внесен капитал (или излишък от капитал, за да се използва по-старият термин). Ако дадена компания издава акции, които изобщо нямат посочена номинална стойност, тогава няма излишък на капитал; вместо това средствата се записват в общата сметка на акциите.

Например, ако ABC Company продаде 100 акции от нейната обикновена акция с номинална стойност от 1 долар за 9 долара на акция, тя ще запише 100 долара от общо 900-те приходи в сметката на обикновените акции и 800 долара в сметката за допълнителен платен капитал. В по-ранни дни записването от 800 щ.д. в сметката за допълнителен внесен капитал вместо това би било направено в сметката за излишък на капитал.

По този начин, ако срокът на излишъка на капитала все още се използва, компанията ще придобие излишък на капитал, като продаде своите акции на инвеститори на цена над определената номинална стойност на акцията, като нарастващата сума над номиналната стойност се идентифицира като излишък на капитал.

Капиталовият излишък не е същото като неразпределената печалба, която представлява общата сума на печалбата, задържана от даден бизнес с течение на времето, минус всички плащания на дивиденти, извършени на акционерите.

Подобни условия

Капиталовият излишък се нарича още допълнителен внесен капитал или излишък от акции.