Балансова сума

Балансовата стойност е записаната стойност на актив, нетна от натрупана амортизация или натрупани загуби от обезценка. Терминът се отнася и до записания размер на пасив.

Балансовата стойност на даден актив може да не е същата като текущата му пазарна стойност. Пазарната стойност се основава на търсенето и предлагането, докато балансовата стойност е просто изчисление, базирано на постепенната амортизация, начислена срещу актив.

Концепцията се прилага и за дължими облигации, където балансовата стойност е първоначално записаното задължение за дължими облигации, минус всяка отстъпка от дължимите облигации или плюс всяка премия по дължимите облигации.

Подобни условия

Балансовата сума се нарича още балансова стойност.