Дейност с добавена стойност

Дейност с добавена стойност е всяко действие, което увеличава ползата от стока или услуга за клиента. Бизнесът може значително да увеличи своята рентабилност, като разпознае кои дейности повишават стойността и кои не, и премахвайки дейностите без добавена стойност. В повечето организации има много по-нисък дял на дейностите с добавена стойност, отколкото на дейностите без добавена стойност.