Финансово състояние

Финансовото състояние е текущото салдо на записаните активи, пасиви и собствен капитал на дадена организация. Тази информация се записва в баланса, който е един от финансовите отчети. Финансовото състояние на организацията се посочва в баланса към датата, посочена в заглавката на доклада.

В по-широк смисъл концепцията може да се отнася до финансовото състояние на предприятието, което се получава чрез изследване и сравняване на информацията в неговите финансови отчети. Това обикновено означава изчисляване на редица финансови коефициенти от представената информация, изследване на резултатите по линия на тенденция и сравняване на резултатите с тези на други субекти в същия бранш.