Където текущите активи се намират в баланса

Текущите активи се намират в началото на раздела за активите в баланса. Тази част от баланса съдържа тези активи, които могат да бъдат конвертирани най-лесно в пари в краткосрочен план. Всяка от текущите позиции на активите се позиционира в счетоводния баланс въз основа на неговата сравнителна способност да се преобразува в пари (наречена ред на ликвидност).

По този начин текущите активи обикновено се изброяват в баланса в следния низходящ ред:

  1. Пари в брой . Включва пари в спестовни сметки и разчетни сметки, както и дребни пари.

  2. Търгуеми ценни книжа . Включва всички ценни книжа, които лесно се конвертират в пари, обикновено в рамките на няколко дни.

  3. Сметки за вземания . Това са търговски вземания с клиенти и могат да включват и други вземания, като тези със служители, ако тези елементи могат да бъдат събрани в рамките на една година.

  4. Инвентар . Това обикновено е най-малко ликвидният от текущите активи, тъй като материалните запаси могат да се продават само ако има търсене за тях и могат да се преобразуват в готови стоки.

В баланса може да има междинна сума за всички текущи активи. Това е особено полезно при изчисляване на текущия коефициент, който разделя текущите активи на текущите пасиви.