Длъжностна характеристика на касиера

Описание на длъжността : касиер

Основна функция: Касаторът отговаря за корпоративната ликвидност, инвестициите и управлението на риска, свързани с финансовите дейности на компанията.

Основни отговорности:

 1. Прогнозирайте позициите на паричния поток, свързаните с тях нужди от заеми и наличните средства за инвестиции

 2. Уверете се, че са налични достатъчно средства, за да се отговори на текущите оперативни и капиталови изисквания

 3. Използвайте хеджирането за смекчаване на финансовите рискове, свързани с лихвените проценти по заемите на компанията, както и върху нейните валутни позиции

 4. Поддържайте банкови отношения

 5. Поддържайте отношенията с агенциите за кредитен рейтинг

 6. Уговорете за дялово финансиране и дългово финансиране

 7. Инвестирайте средства

 8. Инвестирайте пенсионни фондове

 9. Наблюдавайте дейностите на трети страни, обработващи възложените на хазната функции от името на компанията

 10. Консултирайте ръководството относно ликвидните аспекти на неговото краткосрочно и дългосрочно планиране

 11. Контролирайте отпускането на кредит на клиентите

 12. Поддържайте система от политики и процедури, които налагат адекватно ниво на контрол върху касовите дейности

Желани квалификации: Бакалавърска степен по финанси или счетоводство, плюс 10+ години прогресивно отговорен хазна опит за голяма компания. Трябва да разбирате задълбочено деривати, хеджиране, инвестиции, управление на банкови сметки и потоци от международни фондове.

Надзор: кадрови служители