Принцип на последователност

Принципът на последователност гласи, че след като приемете счетоводен принцип или метод, продължете да го следвате последователно през бъдещите счетоводни периоди. Променете счетоводния принцип или метод само ако новата версия по някакъв начин подобрява отчетените финансови резултати. ако се направи такава промяна, документирайте изцяло нейните ефекти и включете тази документация в бележките, придружаващи финансовите отчети.

Одиторите са особено загрижени, че техните клиенти следват принципа на последователност, така че отчетените резултати от период на период да са сравними. Това означава, че някои одиторски дейности ще включват обсъждане на въпроси за последователността с ръководния екип. Одиторът може да откаже да даде становище по финансовите отчети на клиента, ако има явни и необосновани нарушения на принципа.

Принципът на последователност се игнорира най-често, когато мениджърите на даден бизнес се опитват да отчитат повече приходи или печалби, отколкото би било разрешено чрез стриктно тълкуване на счетоводните стандарти. Показателен показател за такава ситуация е, когато основните нива на оперативна дейност на компанията не се променят, но печалбите внезапно се увеличават.

Подобни условия

Принципът на последователност е известен също като концепция за последователност.