Дефиниция на съществени отклонения

Съществено отклонение е информация във финансовите отчети, която е достатъчно неточна, за да може да повлияе на икономическите решения на някой, който разчита на тези отчети. Например съществено погрешно отчитане на приходите може да предизвика решение за закупуване на акции на компанията, причинявайки загуби на инвеститора, когато по-късно погрешното отчитане бъде коригирано и цената на акциите спадне.

Когато одиторът установи съществено отклонение и ръководството не го коригира, одиторът трябва да оцени ефекта от отклонението върху финансовите отчети и да реши дали е необходимо да промени своето одиторско мнение.