Сложен период

Периодът на комбиниране е периодът от времето, когато лихвата е била последно комбинирана и когато тя ще бъде сложена отново. Например, годишното комбиниране означава, че ще мине цяла година, преди лихвата да бъде комбинирана отново. Когато настъпи смесване на лихвите, лихвата се добавя към главницата по заем. Кредиторът може да участва в по-агресивни месечни или тримесечни смеси, което увеличава сумата, която трябва да бъде изплатена от кредитополучателя.