Участници на пазара

Пазарни участници са тези купувачи и продавачи, които извършват бизнес на основния пазар за актив или пасив. Тези участници не са свързани лица, имат разумно разбиране за актива или пасива, могат да сключат сделка за покупка или продажба на артикула и са мотивирани да го направят. Концепцията се използва във връзка с развитието на справедливи пазарни стойности за активи и пасиви.