Интегриран одит

Интегрираният одит включва както одита от външен одитор на финансовите отчети на клиента, така и неговата система за контрол върху финансовата отчетност. Интегрираният одит вероятно ще включва задълбочена проверка на контролите, свързани със системите за обработка на транзакции на фирмата. Интегрираните одити са необходими за по-големи публични компании. Необичайният елемент на този вид одит включва вътрешния контрол на клиента. Одитът на контрола е изискване, наложено от раздел 404 от Закона за Сарбейнс-Оксли. Указания за начина на провеждане на контролния одит се издават от Съвета за надзор на счетоводната компания на публичната компания (PCAOB). Одиторът трябва да предостави становище относно ефективността на вътрешния контрол на клиента върху неговата финансова отчетност.

Няма изискване по-малките публични компании или частните компании да плащат за интегриран одит; вместо това те обикновено предпочитат да плащат само за одит на своите финансови отчети. Ако обаче компанията очаква да бъде продадена на придобиващ, тя може да плати за интегриран одит; чистото мнение от одитора може да повиши продажната цена на компанията, тъй като предполага наличието на силна система за контрол.