Същественост на изпълнението

Съществеността на изпълнението е сума, по-малка от нивото на общата същественост, и се намалява, за да се позволи рискът да има няколко по-малки грешки или пропуски, които не са били идентифицирани от одитора. Тези по-малки елементи могат да бъдат съществени, когато се агрегират, така че нивото на същественост на изпълнението е настроено да ги приспособи. По този начин съществеността на изпълнението намалява вероятността общата сума на некоригирани и неоткрити отклонения да надвишава нивото на същественост за финансовите отчети като цяло. Избраното ниво на същественост на изпълнението е въпрос на професионална преценка и се влияе от разбирането на одитора за клиента, включително видовете и сумите на отклоненията, установени по време на предишни одити на клиента;тези въпроси оказват влияние на одиторските очаквания по отношение на неточности, които могат да присъстват в текущия период. Нивото на същественост на изпълнението може да бъде зададено на различни нива за различните сметки.

Това има пряко отношение към размера на извадката, тъй като значително намаленото ниво на същественост на изпълнението ще изисква значително по-големи размери на извадката, за да се намали рискът от приемане на извадка, когато свързаната популация всъщност съдържа съществени неточности