Покрит член

Покритият член е физическо лице от екип за ангажимент, лице, което може да повлияе на екип за ангажимент, партньор или мениджър, който предоставя 10 или повече часа непроверени услуги на клиент за атестиране годишно, партньор в офиса, в който водещият атестиращ партньор практики във връзка с атестиращ ангажимент и одиторската фирма.

Терминът се използва от AICPA по отношение на страните, обхванати от неговите правила относно независимостта на одитора от атестирани клиенти.