Разликата между маржа на печалбата и оперативния марж

Оперативният марж измерва процентната възвръщаемост, генерирана от основните дейности на бизнеса, докато маржът на печалбата измерва процентната възвръщаемост от всички негови дейности. Ключовата разлика е неоперативните дейности, които не са включени в измерването на оперативния марж; тези дейности обикновено включват финансови транзакции, като приходи от лихви и разходи за лихви. Те могат също да включват възвръщаемостта, генерирана от прекратени операции.

Когато се оценява бизнес, оперативният марж разкрива дали основните операции са в състояние да генерират възвръщаемост, което е особено очевидно, когато се проследява по линия на тенденция. Тази информация може също да се сравни с оперативния марж на конкурентите, за да се види колко добре се представя бизнесът в даден отрасъл, без да се отразяват ефектите от съображенията за финансиране.

Маржът на печалбата е по-полезен при цялостната оценка на дадено предприятие, което включва както неговите оперативни резултати, така и финансови дейности. Този резултат също трябва да се проследява по линия на тенденция, за да се оцени представянето в дългосрочен план. Маржът на печалбата има тенденция да се колебае повече от оперативния марж, тъй като маржът на печалбата включва и финансови ефекти, които могат да варират значително при промяна на лихвените проценти.