Временна разлика

Временна разлика е разликата между балансовата стойност на актив или пасив в баланса и неговата данъчна основа. Временната разлика може да бъде едно от следните:

  • Приспадане . Подлежащата на приспадане временна разлика е временна разлика, която ще доведе до суми, които могат да бъдат приспаднати в бъдеще при определяне на облагаема печалба или загуба.
  • Данъчно облагаема . Облагаемата временна разлика е временна разлика, която ще доведе до облагаеми суми в бъдеще при определяне на облагаемата печалба или загуба.

И в двата случая разликите се уреждат, когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или уредена.

Поради временни разлики, разходите, които предприятието прави през отчетния период, обикновено включват както текущи данъчни разходи или приходи, така и разсрочени данъчни разходи или приходи.