Условно разглеждане

Условното възнаграждение е задължение на придобиващото лице да прехвърли допълнителни активи или дялови участия в капитала на бившите собственици на придобивания. Размерът на това възнаграждение може да бъде значителен в зависимост от последващото изпълнение на придобивания.

Условията, при които това възнаграждение ще бъде изчислено и платено, са част от договора за придобиване. Вземането ще бъде изплатено само ако настъпят определени бъдещи събития или са изпълнени условия. Размерът на изплатеното условно възнаграждение се записва по неговата справедлива стойност в счетоводните регистри на придобиващото предприятие.