Разликата между брутния и нетния марж

Брутният марж е разликата между приходите и себестойността на продадените стоки, което оставя остатъчен марж, който се използва за плащане на продажби и административни разходи. Нетният марж е остатъчната печалба, оставена след приспадане на всички разходи от приходите. Това означава, че между брутния и нетния марж съществуват следните ключови разлики:

  • Местоположение на отчета за доходите . Брутният марж се намира по средата на отчета за приходите и разходите, веднага след цената на продадените стоки. Нетният марж се намира в долната част на отчета за приходите и разходите, следвайки всички разходни позиции.
  • Размер . Брутният марж винаги е по-голям от нетния марж, тъй като брутният марж не включва никакви разходи за продажба и административни разходи.
  • Данъчен ефект . Брутният марж не е нетен от разходите за данък върху дохода, докато нетният марж включва ефектите от данъците върху дохода.
  • Вид включване на разходите . Брутният марж е по-вероятно да включва висок дял от променливи разходи, включително преките материали, необходими за генериране на продажби. Нетният марж съдържа много по-нисък дял на променливите разходи, тъй като включва и продажби и административни разходи, много от които са постоянни разходи.

Брутният марж и нетният марж се считат за решаващи за финансовото здраве на даден бизнес, така че и двамата се наблюдават внимателно по линия на тенденцията. Всеки спад в двете измервания вероятно ще предизвика подробно разследване от ръководството.