Променливо съотношение на разходите

Съотношението на променливите разходи разкрива общата сума на променливите разходи, направени от даден бизнес, посочена като процент от неговите нетни продажби. Например, ако цената на продукта е $ 100 и променливите му разходи са $ 60, тогава коефициентът на променливи разходи на продукта е 60%. Това съотношение е полезно на ниво продукт, за да се разбере размерът на маржа, оставащ след приспадане на променливите разходи от продажбата. Това е известно като марж на вноската и се изчислява като 1 минус съотношението на променливите разходи.

Съотношението на променливите разходи е полезно и на организационно ниво, за да се определи размерът на постоянните разходи, които той има. Високото съотношение на променливите разходи предполага, че бизнесът може да реализира печалба при относително ниско ниво на продажбите, тъй като има малко фиксирани разходи, които трябва да платите. Ниското съотношение на променливите разходи предполага, че нивото на безубезност на продажбите е високо, за да се плати голямата база от постоянни разходи.