Фонд за обслужване на дълга

Фонд за обслужване на дълга е паричен резерв, който се използва за плащане на лихвите и главницата по определени видове дългове. Съществуването на фонд за обслужване на дълга има за цел да намали риска от дългова ценна книга за инвеститорите, което я прави по-привлекателна за тях, а също така намалява ефективния лихвен процент, необходим за продажба на предложението. Той обаче обвързва част от паричните средства, които емитентът получава от предлагането на дълга, така че да не може да се приложи за по-полезни инвестиции.