Разход за изчерпване

Разходът за изчерпване е такса срещу печалбите за използването на природните ресурси. Изчисляването на разходите е да се умножи броят на консумираните единици от природните ресурси по разходите за единица. Цената на единица се извлича чрез сумиране на общите разходи за закупуване, проучване и развитие на природните ресурси, разделени на общия брой единици, които се очаква да бъдат извлечени.

Например, компания за добив на въглища е закупила правата за полезни изкопаеми за 10 000 000 долара и е похарчила допълнителни 2 000 000 долара за развитие на имота. Фирмата очаква да добие 500 000 тона въглища. Въз основа на тази информация степента на изчерпване ще бъде 12 000 000 долара, разделена на 500 000 тона, или 24 долара на тон. През последния период компанията добива 1000 тона, за които свързаните разходи за изчерпване са 24 000 долара.

Концепцията за изчерпване се използва най-често в минната промишленост, дърводобива и петролната и газовата промишленост, където разходите за проучване и разработка се капитализират, а изчерпването е необходимо като логична система за начисляване на тези разходи.