Обобщение на важни счетоводни политики

Обобщението на значимите счетоводни политики е раздел от бележките под линия, които придружават финансовите отчети на предприятието, описвайки основните политики, които се следват от счетоводния отдел. Това резюме обикновено се поставя в началото на бележките под линия или близо до него. Обобщението на политиката се изисква от приложимата счетоводна рамка (като GAAP или IFRS). Тези рамки изискват от организацията да разкрие най-важните си политики, целесъобразността на тези политики и как те влияят на отчетеното финансово състояние на фирмата.

Разкриването на счетоводните политики е особено важно в ситуации, когато организацията избира да следва политики, които се отклоняват от политиките, които обикновено се използват в нейната индустрия. Чрез разглеждането на тези политики инвестиционната общност ще разбере по-добре как използваните счетоводни политики могат да променят отчетените финансови резултати и финансовото състояние на предприятието.

Обобщението на политиката може да включва политики от широк спектър от оперативни и финансови области, включително парични средства, вземания, нематериални активи, обезценка на активи, оценка на запасите, видове пасиви, признаване на приходите и капитализирани разходи.