Краен баланс

Крайното салдо е нето остатъчно салдо по сметка. Обикновено се измерва в края на отчетния период, като част от процеса на приключване. Крайното салдо се извлича чрез сумиране на общите транзакции в даден акаунт и след това добавяне на тази сума към началното салдо.