Краткосрочна отговорност

Краткосрочното задължение е финансово задължение, което трябва да бъде платено в рамките на една година. Този вид пасив се класифицира в раздела за текущи пасиви в баланса на предприятието. Примери за краткосрочни задължения са:

  • Търговски задължения
  • Начислени разходи
  • Дължими данъци
  • Изплащани дивиденти
  • Депозити на клиенти
  • Краткосрочен дълг
  • Текуща част от дългосрочния дълг
  • Други задължения