Доходността от капиталовите печалби

Доходността от капиталовите печалби е процентното поскъпване на инвестицията. Изчислява се като увеличение на цената на инвестицията, разделено на първоначалната цена на придобиване. Например, ако ценна книга се закупи за $ 100 и по-късно се продаде за $ 125, доходността от капиталовите печалби е 25%. Ако цената на инвестицията падне под нейната покупна цена, няма доходност от капиталови печалби.

Тази концепция не включва получени дивиденти; то се основава само на промени в цената на инвестицията. За да изчисли общата възвръщаемост на акция, инвеститорът трябва да комбинира доходността от капиталовата печалба и доходността от дивидент.