Амортизационна основа

Амортизационната основа е сумата на себестойността на дълготрайния актив, която може да бъде амортизирана с течение на времето. Тази сума е цената на придобиване на даден актив, минус прогнозната му стойност на възстановяване в края на полезния му живот. Разходите за придобиване са покупната цена на даден актив, плюс разходите, направени за пускането на актива в експлоатация. По този начин разходите за придобиване могат да включват данъци върху продажбите, мита, такси за транспорт, модификации на място (като окабеляване или бетонна подложка за актива), такси за инсталиране и разходи за тестване.

Много организации планират да използват актив и след това да го бракуват. Ако е така, те приемат, че няма да има стойност за възстановяване, като в този случай амортизационната основа на актива е същата като неговата себестойност.

Например, бизнес купува машина за $ 100 000 и изчислява, че машината ще има възстановителна стойност от $ 10 000 в края на полезния си живот. Следователно амортизационната основа на машината е $ 90 000, което се изчислява, както следва:

$ 100 000 Покупна цена - $ 10 000 Повредена стойност = $ 90 000 Амортизация

След това компанията използва метод на амортизация, като например линейния метод, за да начисли постепенно амортизационната база от 90 000 щатски долара като разход през полезния живот на машината.