Паричен актив

Паричен актив е актив, чиято стойност е посочена в или конвертируема във фиксирана сума в брой. По този начин $ 50 000 в брой сега ще се считат за $ 50 000 в брой след една година. Примери за парични активи са пари в брой, инвестиции, вземания и вземания. Терминът може да бъде по-строго дефиниран, за да се изключат всякакви активи, които не могат лесно да бъдат превърнати в пари (като дългосрочни инвестиции или вземания). Всички парични активи се считат за текущи активи и се отчитат като такива в баланса на компанията.

В инфлационна среда паричните активи ще намаляват по стойност, освен ако не са инвестирани в лихвоносни или поскъпващи активи, които осигуряват възвръщаемост, съответстваща или надвишаваща инфлацията.

По-дългосрочните активи като дълготрайни активи не се считат за парични активи, тъй като стойностите им намаляват с времето.