Отпуснато време

Времето за отпускане е интервал, който възниква, когато има дейности, които могат да бъдат завършени преди времето, когато те действително са необходими. Разликата между планираната дата на завършване и необходимата дата, за да се изпълни критичният път, е количеството свободно време, което е на разположение. Мениджърът на проекта винаги трябва да е наясно къде има провиснало време в даден проект, тъй като това време може да се използва за пренареждане на графика, за да поддържа критичния път. Например, ако в задачата, която не е разположена на критичния път, има свободно време, ресурсите могат да бъдат преместени от тази задача в задачи, разположени по критичния път, като по този начин се укрепват най-важните задачи. Също така може да се следи тенденцията в наличното време за отпускане за всяка задача. Ако тенденцията намалява, това може да означава, че работата отнема повече време от очакваното.